راز عدد 666 >
با تشکر فراوان از دبیر محترم اقای علی فاطمی
اگر شما به دقت فیلمهایی با مضامین شیطانی و مرگ و روح را مشاهده کرده باشید مطمئنا به کارگیری عدد 666 در اینگونه فیلمها شما را متعجب میکند. این موضوع ما را بر آن داشت تا این پست را اختصاص دهیم به کاوش در اسرار 666.
666 را علامت ابلیس نامیده اند و این شهرت را از کتاب وحی(فصل 13، شعر 18، برای کامل بودن) به دست آورده است. مشخصات جالبش همواره مورد توجه ریاضیدانان بوده است. اکنون به طور خلاصه چند ویژگی ریاضیاتی عدد 666 را بیان میکنیم.
عدد 666 به سادگی از جمع و تفریق توانهای ششم سه عدد آغازین به دست می آید. 

666=16-26 36

همچنین این عدد برابر است با مجموع ارقام خود باضافه جمع توانهای سوم ارقامش.

666=6 6 6 63 63 63

تنها پنج عدد صحیح مثبت با چنین خاصیتی وجود دارند. آنها را پیدا کنید.
جمع توانهای دوم 7 عدد اول برابر است با 666.

666=22 32 52 72 112 132 172

جمع 144 رقم ابتدایی عدد پی برابر 666 است. نکته جالب اینجاست که 

144=(6 6)×(6 6)

666 یکی از دو عدد صحیحی میباشد که برابر مجموع توانهای سوم از ارقام توان دوم خویش باضافه مجموع ارقام توان سومش است. یعنی:

6662=443556
6663=295408296
666=(43 43 33 53 53 63) (2 9 5 4 0 8 2 9 6)

2583 عدد دیگریست که دارای این خاصیت میباشد.
مجموع 666 عدد اول حاوی عدد 66 میباشد.

2 3 5 7 11 ... 4969 4973=1533157=23×66659

دقیقا دو راه برای قرار دادن علامت " " در رشته 123456789 داریم تا 666 حاصل شود در صورتیکه تنها یک راه برای رشته 987654321 وجود دارد.

666=1 2 3 4 567 89
=123 456 78 9
666=9 87 6 543 21

666 مقسوم علیه 123456789 987654321 میباشد.
عدد اسمیت عدد صحیحی است که مجموع ارقامش برابر است با مجموع ارقام عوامل اول خودش. 666 یک عدد اسمیت است. زیرا:

666=2×3×3×37
6 6 6=2 3 3 3 7

تابع (Phi(n در نظریه اعداد عبارت است از تعداد اعداد کوچکتر از n که نسبت به n اولند. قابل توجه است که:

Phi (666) =6×6×6


منبع:
http://nasimriazi.blogfa.com

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/dars2/10e9328c176de902f34269074578f82d.gif


چهارشنبه 23 فروردین 1391 ، ساعت 11:45 ، تعداد
 بهترین های دانلود